UYGUN - PARAGRAF ÇÖZME TAKTİKLERİ 2. KADEME 8. SINIF

SON SÖZ 240 ‹ndirgeme : Bir ifli daha kolay k›sa ve yal›n hâle getirme ‹fllev : Görev, fonksiyon ‹rdelemek : Detayl› olarak incelemek ‹roni : Alayl› söyleyifl, ac›kl› ve komik ‹vedi : Acele, Jest : El, kol veya bafl ile yap›lan uyumlu hareket Kriter : Ölçüt, k›stas Kitle : ‹nsan toplulu¤u Kuram : Kan›tlanmam›fl, teori, soyut bilgi Mistik : Akl›n eriflemedi¤i fley Nicelik : Say›labilen ölçülebilen, azl›k, çokluk… Nükte : ‹nce anlaml›, düflündürücü söz Ödün : Taviz Özlülük : Az sözle çok anlam ifade etme Özgün : Yaln›z kendine has bir nitelik ta- fl›yan, farkl›, orijinal Özveri : Fedâkarl›k Payanda : Dayanak Polemik : A¤›z kavgas›, sert tart›flma Realite : Gerçeklik Salt : Yaln›z, tek Sav : ‹ddia, tez Simge : Sembol Süre¤en : Sürüp giden Tasar› : Proje, plan Tem : Tema Tinsel : Ruhi, manevi Tutarl›l›k : Çeliflen fikirlerin olmamas› Yads›mak : ‹nkâr etmek, yabanc› kalmak Yarat› : Eser, yap›t Yaz›n : Edebiyat Yaz›nsal : Edebî Yetke : Otorite Yetkin : Olgun, mükemmel Yo¤unluk : Yaz›da birçok anlam›n bir arada olmas› Yaz›nsal yarat›: Edebî eser Sal›k vermek : Ö¤üt vermek, tavsiye etmek Kan›ksamak : Al›flmak Kitab›m›z›n haz›rlan›fl›nda elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Buna ra¤men eksik ve yanl›fllar›m›z bulunmufl olabilir. E¤er öneri ve elefltirilerinizi bize iletirseniz yeni bask›larda düzeltir, sizlere hatas›z bir e¤itim arac› sunman›n mutlulu¤unu birlikte yaflar›z. Baflar›l› olunuz. Sa¤l›cakla kal›n›z. SADIK UYGUN

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxMzU=